Czujesz, że potrzebujesz pomocy w wyborze kosmetyków? 
Zadzwoń na darmową konsultację: 
+48 888 421 995


alt

Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AFANDI ORIENTAL DREAM
 
 1. Postanowienia ogólne
1.   Właścicielem Sklepu Internetowego działającego pod nazwą domeny www.afandi.pl, jest:
Ewelina Afandi Oriental Dream (dalej: Właściciel”), ul. Modlińska 6/103 , 03-216 Warszawa, Polska, NIP: 678-286-15-86 / REGON: 121530744, Telefon: +48 888 421 995, E-Mail: biuro@afandi.eu, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
2.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Afandi Oriental Dream, składania zamówień na produkty oferowane przez Sklep Internetowy, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia  Klienta do zmiany zamówienia, odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. 
3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poszczególne pojęcia oznaczają:
 1. Sklep Internetowy Afandi Oriental Dream – prowadzony przez przedsiębiorstwo Ewelina Afandi Oriental Dream sklep internetowy prowadzony na stronie internetowej www.afandi.pl , dostępny pod domeną internetową www.afandi.pl. (dalej także: „Sklep”, „Sklep Internetowy”, „Sklep Internetowy Afandi Oriental Dream”),
2)    Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego Afandi Oriental Dream, w tym w szczególności dokonująca zakupów,
3)    Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.),
4)    Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego, osoba fizyczna dokonująca  z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
5)    Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym Afandi Oriental Dream, a w szczególności zdjęcia, wypowiedzi, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego Afandi Oriental Dream,
6)    Magazyn – miejsce w którym kompletowane są zamówienia Klientów,
7)    Panel Klienta – baza obejmująca dane Klienta służące w szczególności do realizacji zamówień, przeglądania historii zamówień, dane obejmujące wpłaty (dalej także: "Profil Klienta", "Konto Klienta"),
 1. Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych,
 2. Regulamin - niniejszy regulamin,
 3. Ustawa o ochronie danych osobowych - Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.),
 4. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 615),
 5. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.).
4.  Sklep Internetowy Afandi Oriental Dream prowadzi sprzedaż produktów wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet. W ofercie sklepu znajdują się między innymi artykuły importowane z Maroka, krajów arabskich i innych zakątków świata. Oferta podlega bieżącej aktualizacji.
5. Zamówienia realizowane są na terenie całej Polski oraz za granicę.
6.  Do korzystania ze Sklepu Internetowego Afandi Oriental Dream, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego Afandi Oriental Dream oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest: 
1) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera,
2) komputer posiadający minimalne wymagania sprzętowe: procesor 1 GHz; pamięć operacyjna 512MB; monitor i karta graficzna 256 MB o rozdzielczości 1024x768; dysk twardy z min. 100MB wolnego miejsca, obsługujący system operacyjny; mysz; klawiatura, łącze internetowe (karta sieciowa lub modem o przepustowości min. 512 kb/s,
3) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
4) system operacyjny: Windows, Linux, Mac OS, najnowsze systemy mobilne Android, iPhone, SymbiansOS, Windows Mobile.
7. Korzystający ze Sklepu Internetowego Afandi Oriental Dream zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, a zwłaszcza od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego Afandi Oriental Dream lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabrania się wykorzystywania Sklepu Internetowego Afandi Oriental Dream do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego Afandi Oriental Dream jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. Zabrania się dostarczania przez Klientów Sklepu Internetowego treści o charakterze bezprawnym.
 
II. Dokonanie rejestracji w Sklepie Internetowym Afandi Oriental Dream
 1. Zakup produktów w Sklepie internetowym nie jest uzależniony od uprzedniej rejestracji i założenia Konta Klienta.
 2. Aby złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym Afandi Oriental Dream niezbędne jest posiadanie aktualnego adresu e-mail. Sklep realizuje także zamówienia telefonicznie.
 3. Aby dokonać rejestracji w Sklepie Internetowym Afandi Oriental Dream należy wypełnić formularz rejestracyjny (zakładka „Załóż konto”), podając imię i nazwisko, ulicę, nr domu i lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj, adres e-mail, nr telefonu oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego Afandi Oriental Dream oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.  Przy rejestracji firmy jako Klienta należy podać dodatkowo: nazwę firmy, numer NIP. Firmy składające zamówienia w Sklepie Afandi Oriental Dream zobowiązane są do podania podczas rejestracji Konta Klienta szczegółowych danych do Faktury VAT. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek brak podania danych w pełni może uniemożliwić prawidłową realizację zamówienia.
 4. Na rzecz osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej (konsument), faktura wystawiana jest wyłącznie na pisemne życzenie Klienta, zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016r., tekst jednolity, poz. 710 z póź. zm.).
 5. Zawierając umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym i akceptując postanowienia Regulaminu, Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur przez Sklep Internetowy w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016r., tekst jednolity, poz. 710 z późn. zm.). Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej. Jednakże akceptacja Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Sklepu do wystawiania i przesyłania faktur w wersji papierowej. W razie sprzeciwu Klienta, który może zostać wyrażony w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sklep Internetowy przekaże Klientowi fakturę w wersji papierowej, wysyłając ją na adres, na jaki ma zostać wystawiona faktura.
 6. Faktura zostanie wystawiona w chwili wysyłki zamówienia z magazynu. Sklep wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każda faktura w formie elektronicznej zostanie udostępniona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia lub dokonywaniu rejestracji.
 7. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego Afandi Oriental Dream nie jest uzależnione  od rejestracji. Rejestracja w Sklepie Internetowym Afandi Oriental Dream, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego Afandi Oriental Dream, są nieodpłatne. 
 8. Po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym Afandi Oriental Dream każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 9. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego Afandi Oriental Dream należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta wraz z podaniem  adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym Afandi Oriental Dream.
 10. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego Afandi Oriental Dream, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego Afandi Oriental Dream oraz zamieszczać Materiały, które nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego.
 11. Sklep Internetowy Afandi Oriental Dream posiada prawo do usuwania ze Sklepu Internetowego Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu. O zamiarze usunięcia, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym.  
 12. Z chwilą zamieszczenia Materiału, Klient: 
1) oświadcza, iż jest upoważniony do jego zamieszczenia w Sklepie Internetowym, w tym do udostępniania go nieograniczonemu kręgowi osób,
2) oświadcza, iż dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego,
3) zamieszczając dany Materiał w Sklepie Internetowym Afandi Oriental Dream udziela Właścicielowi Sklepu Internetowego nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Sklep Internetowy z powyższego Materiału w działalności Sklepu Internetowego, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego. W związku z udzieleniem licencji Klientowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie,
4) w przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Materiału zamieszczonego przez Klienta w Sklepie Internetowym, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Sklep Internetowy z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie Właściciela Sklepu Internetowego Afandi Oriental Dream na pierwsze wezwanie. 
13. Sklep Internetowy Afandi Oriental Dream uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach Sklepu Internetowego za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu. O zamiarze zablokowania konta, Klient zostanie wcześniej powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.  
 
III. Zasady korzystania ze sklepu Afandi Oriental Dream oraz realizacji zamówień

1.   Logowanie do Sklepu Internetowego Afandi Oriental Dream odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail lub nick’a oraz hasła, które zostały podane przy rejestracji Konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Zaloguj się”).
2.   W rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamawianego produktu lub usług. Po złożeniu zamówienia przez Klienta otrzymuje on na adres poczty elektronicznej wskazany Sklepowi Internetowemu, potwierdzenie otrzymania przez Sklep zamówienia. W przypadku, gdy realizacja zamówienia jest możliwa na wskazany adres e-mail Klienta zostaje wysłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
3.   Wysłanie przez sklep wiadomości e-mail z informacją o zmianie statusu zamówienia z "Zamówienie Przyjęte" na „Zamówienie Realizowane” stanowi przyjęcie oferty Kupującego. O przyjęciu oferty nie świadczy natomiast informacja wysyłana przez sklep automatycznie zaraz po wykonaniu przez Klienta zamówienia. Informacja ze Statusem „Zamówienie Przyjęte” potwierdza jedynie pomyślne wysłanie oferty do Sklepu.
4.   Płatności zrealizowane przez Klienta stanowią do momentu wysłania przez Sklep Internetowy Afandi Oriental Dream potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet jego realizacji. Nie dotyczy to przypadku, gdy płatność za zamówienie realizowana jest przy odbiorze zamówienia.
5.   Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy na podstawie art. 71 Kodeksu cywilnego.
6.   W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany (najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy). Kupujący decyduje wówczas czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane. Kupujący jest na bieżąco informowany o przebiegu zamówienia oraz o dokonaniu przez Sklep wysyłki na podany przez Klienta adres dostawy, poprzez wiadomości  e-mail wysyłane na adres poczty zapisany podczas Rejestracji Klienta w Sklepie lub adres e-mail podany w formularzu składania zamówienia.
7.   Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na Panel Klienta w zakładce „Historia zamówień”.
8.   Wszystkie ceny towarów wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT, nie zawierają opłat celnych, nie uwzględniają kosztów wysyłki, dostawy i obsługi zamówienia. Do zamówienia należy doliczyć koszt przesyłki. Koszt przesyłki to nie tylko waga przesyłki według cennika firmy kurierskiej. W koszt przesyłki wliczony jest również koszt opakowania (koperta, folia bąbelkowa itp) i przygotowanie do wysyłki. Dostawa zamówionych towarów odbywa się zgodnie z wybraną przez Klienta formą przesyłki. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów wysyłki, terminów dostawy oraz zasad pakowania przesyłek znajdują się na stronie: Dostawa i koszty wysyłki.
9.      WSZYSTKIE ZAMÓWIENIA POWYŻEJ KWOTY 300ZŁ DOSTAWA GRATIS ! (DOTYCZY TYLKO PRZESYŁEK Z PRZEDPŁATĄ NA KONTO). NIE DOTYCZY PRZESYŁEK ZA POBRANIEM !
10.   Ostateczny koszt dostarczenia towarów do Klienta zależy od sposobu dostarczenia ich do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia. Ostateczny koszt dostarczenia produktów podawany jest przy wyborze sposobu dostawy towarów przez Klienta.
11.   Zamówienia w Sklepie można składać przez 24/h przez cały rok, poprzez formularz zamówienia wypełniany na stronie Sklepu. Sklep pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 18:00. Sklep nie realizuje zamówień w dni świąteczne oraz zastrzega sobie prawo do wyznaczenia dodatkowych dni wolnych, o których zawsze informuje na stronie w zakładce „Aktualności”. W przypadku dłuższych przerw w działaniu Sklepu Internetowego, na stronie zamieszczana jest dodatkowa informacja w formie banera.
12.   W celu złożenia zamówienia należy: 
1)  zalogować się do Sklepu Internetowego Afandi Oriental Dream poprzez zakładkę „Zaloguj się” o ile Kupujący posiada konto w Sklepie Internetowym Oriental Dream,
2) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”,
3) klikając na zakładkę „Zawartość twojego koszyka” przechodzi się do dalszego etapu składania zamówienia,
4) wybrać formę płatności i dostawy produktu,
5) należy kliknąć zakładkę „Do kasy”,
6) potwierdzić zakup, złożyć ewentualne żądanie wystawienia faktury VAT, wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. Można dodatkowo wpisać dodatkowo uwagi do zamówienia.
7) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT,
8) potwierdzić zamówienie klikając na zakładkę „Zamawiam i płacę” oraz złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i zaakceptować jego warunki.
 1. Przy każdym produkcie podana jest informacja o jego dostępności.
 2. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji, powiększony o  przewidywany czas dostawy. Przesyłki na terenie Polski dostarcza kurier, a poza granicami Polski Poczta Polska. Czas dostawy w przypadku przesyłki kurierskiej wynosi od 1 do 3 dni roboczych, przesyłki wysyłane Pocztą Polską dostarczane są w terminie od 3-7 dni roboczych (w przypadku przesyłek zagranicznych czas dostawy jest zróżnicowany w zależności od kraju przeznaczenia, może to być co najmniej 7 dni).
 3. Do każdej przesyłki z zamówieniem dołączona jest specyfikacja tego zamówienia (dokument zawierający listę wysłanych produktów, ich ilość, cenę jednostkową, wartość zamówienia, opłatę za przesyłkę, komentarze do zamówienia etc.). Taki dokument w razie braku możliwości wydrukowania zamówienia może być wysłany w formie PDF drogą mailową.
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  1. płatność przelewem z góry (przedpłata) - przelew bankowy na konto sklepu. Numer konta: 76 1140 2004 0000 3102 7342 7299,
  2. płatność przelewem z góry (przedpłata) – Przelewy24 – Błyskawiczne przelewy ONLINE i płatność kartą kredytową,
  3. PAYPAL,
  4. płatność przy odbiorze - tylko jeśli wybrana będzie opcja przesyłki "za pobraniem".
W przypadku płatności przelewem, Sklep Internetowy rozpoczyna procedurę realizacji zamówienia dopiero po odnotowaniu wpłaty na konto równowartości złożonego zamówienia. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia. Brak numeru zamówienia w tytule przelewu może opóźnić jego weryfikację, tym samym wydłużyć procedurę realizacji zamówienia. Jeżeli wartość zamówienia finalnie będzie niższa niż wartość przelewu, w chwili skierowania zamówienia do wysyłki, nadpłata zostanie automatycznie zwrócona kupującemu (odesłanie na konto bankowe kupującego).
 1. Płatności o których mowa wyżej w ust. 16 pkt 2 obsługiwane są przez: DialCom24 Sp. z o.o., ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań , NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł.
 2. Sklep Internetowy Afandi Oriental Dream jest uprawniony do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.
 3. Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w jego koncie, zostaje wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sklep Internetowy zamówienia złożonego przez Klienta, wskazujące stan przetwarzania zamówienia wraz z numerem tego zamówienia. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. Sklep Internetowy Afandi Oriental Dream jest uprawniony do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do Klienta, który:
1) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej,
2) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską.
 1. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep Internetowy Afandi Oriental Dream może zaproponować Klientowi:
1) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sklep Internetowy będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia),
2) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep Internetowy będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie),
3) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
 1. W przypadku anulowania zamówienia, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sklep Internetowy zwraca Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Pod pojęciem anulowania zamówienia przez Sklep Internetowy, należy rozumieć przysługujące Sklepowi Internetowemu Afandi Oriental Dream umowne prawo odstąpienia, które może wykonać w terminie 30 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.  
 1. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami, jak również do dokonywania zmian ceny produktów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 2. W promocyjnych ofertach sprzedaży znajduje się ograniczona ilość produktów. Realizacja zamówień zawierających produkty z oferty promocyjnej odbywa się według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, do momentu wyczerpania się produktów objętych promocyjną formą sprzedaży. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile niniejszy Regulamin lub Regulamin promocji nie stanowi inaczej. Zamawiając produkty z oferty promocyjnej Kupujący ma obowiązek zapoznać się z Aktualnym Regulaminem Promocji na stronie: Regulamin promocji.
 3. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta będącego Konsumentem, woli związania się umową, Sklep Internetowy zobowiązuje się do uzyskania wyraźnej zgody Konsumenta na każdą dodatkową płatność, wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie. W przypadku braku wyraźnej zgody Klienta będącego Konsumentem,  Konsument będzie miał prawo do zwrotu uiszczonej płatności dodatkowej. 
 4. Sklep Internetowy przekazuje Klientowi będącemu Konsumentem potwierdzenie zawarcia umowy przez Internet na trwałym nośniku (w szczególności w formie: e-mail lub w formie papierowej) w rozsądnym czasie po zawarciu umowy, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy.
 
IV. Odstąpienie od umowy


1. Klient będący Konsumentem może zgodnie z ustawą o prawach konsumenta odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem określonych w ust. 4 i pkt VII ust. 5, 6 poniżej, w terminie 14 dni:
1) od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (wydanie produktu).
2) od objęcia w posiadanie przez Klienta ostatniej rzeczy, partii lub części zrealizowanego zamówienia w przypadku gdy zamówienie obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno partiami lub w częściach),
3) od objęcia w posiadanie  pierwszej z rzeczy w przypadku gdy zamówienie polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy o prawach konsumenta):
 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Szczególnie tyczy się to wszystkich perfum w naszym sklepie.
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 6. zawartej w drodze aukcji publicznej.
 7. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia (wysłania) oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 powyżej, tj. przed upływem 14 dni. Dla zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W tym celu jak i w celu dokonania zwrotu zakupionego towaru można pobrać i wydrukować wzór formularza „Odstąpienie od umowy”. Formularz znajduje się na stronie internetowej Sklepu pod adresem: TUTAJ>>
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient będący Konsumentem zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Sklepu Internetowego produktu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego korzystania z rzeczy (lub zwykłego zarządu). Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.
 9. Sklep Internetowy zwróci Klientowi będącemu Konsumentem uiszczoną przez niego należność zgodnie z postanowieniami pkt VII niniejszego Regulaminu.
 1. Klient będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić rzecz do Sklepu Internetowego lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep Internetowy Afandi Oriental Dream do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwrotu przedmiotu zamówienia w całości lub części można dokonać:
  1. osobiście, na adres siedziby Sklepu Internetowego, wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu,
  2. odesłać do na adres siedziby Sklepu Internetowego, korzystając z usług Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej.
 2. Jeżeli produkt został dostarczony Klientowi będącemu Konsumentem do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sklep Internetowy Afandi Oriental Dream jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
 3. Przed wysłaniem przesyłki na adres Sklepu należy starannie zabezpieczyć paczkę przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi z transportu.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy kierować listownie na adres: Ewelina Afandi Oriental Dream, ul. Modlińska 6/103, 03-216 Warszawa, Polska, lub w formie elektronicznej na adres mailowy: biuro@afandi.eu.
 5. Zwrotów produktów należy dokonywać na adres: Ewelina Afandi Oriental Dream, ul. Modlińska 6/103, 03-216 Warszawa, Polska
 
V. Reklamacja
 1. Sklep Internetowy jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient, ma prawo do złożenia reklamacji jeżeli wada zostanie stwierdzona w ciągu 2 (dwa) lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie 1 (jeden) roku licząc od dnia stwierdzenia wady,  zawiadomi Sklep Internetowy o stwierdzonej niezgodności.
 2. Sklep Internetowy Afandi Oriental Dream w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem i wypełnionym formularzem dotyczącym reklamacji, ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W przypadku reklamacji wadliwych produktów prosimy o ich odesłanie wraz z dowodem zakupu, oraz wypełnionym formularzem reklamacyjnym z opisaną przyczyną reklamacji na adres Sklepu Internetowego. Wzór formularza „Reklamacja Towaru” - można pobrać pod adresem: TUTAJ>>
 4. W przypadku wad zakupionego towaru Klient będący Konsumentem może  skorzystać z następujących uprawnień: naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Klient będący Konsumentem nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada produktu jest nieistotna.
 5. Sklep Internetowy Afandi Oriental nie ponosi odpowiedzialności w ramach rękojmi jeżeli:
  1. Klient wiedział o wadzie produktu w chwili zawarcia umowy,
  2. Klient doprowadził do zniszczenia produktu (np.: w skutek nieprawidłowego rozpakowania paczki lub jej zawartości (przykład: zniszczenia powstałe w wyniku rozrywania opakowania ostrym narzędziem, w skutek nieprawidłowego obchodzenia się z artykułem (przykład: wgniecenia lub zniszczenie opakowania, do których doszło podczas rozpakowania przedmiotu lub próby użytkowania).
 6. Klient będący Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep Internetowy. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Przy sprzedaży produktów w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem), wyłączona jest odpowiedzialność Sklepu Internetowego Afandi Oriental Dream z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktów. Wyłączona zostaje także w tym przypadku odpowiedzialność za wady ukryte produktów
 8. Produkty sprzedawane przez Sklep Internetowy Afandi Oriental Dream mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta. Sklep Internetowy Afandi Oriental Dream nie udziela gwarancji jakości na sprzedawane produkty.
 9. Reklamacje należy kierować na adres Ewelina Afandi Oriental Dream, ul. Modlińska 6/103, 03-216 Warszawa, Polska lub w formie elektronicznej na adres mailowy: biuro@afandi.eu.
 
VI. Zmiany dotyczące zamówień

1.   Zmiany dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy, dane teleadresowe oraz zawierające polecenia zwrotu należności są przyjmowane poprzez formularz kontaktu po uprzednim zalogowaniu się na Panel Klienta przy pomocy zakładki „Moje dane” lub mailowo, albo telefonicznie. Klienci nie zarejestrowani mogą zwrócić się o zmianę danych poprzez skontaktowanie się z Właścicielem sklepu Internetowego lub jego upoważnionym przedstawicielem. Zmiana następuje po pozytywnej weryfikacji tożsamości osoby występującej o zmianę. W przypadku Klientów zarejestrowanych, zmian w zamówieniu można dokonywać także, klikając w link wysłany w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. W przypadku Klientów niezarejestrowanych po zmianie danych, otrzymują oni nowy link.
2.   Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu, gdy wszystkie produkty uzyskają status realizacji zamówienia „Zamówienie realizowane”. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany adresu dostawy lub zmiany danych na fakturze.
3.   W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w pkt VII Regulaminu.
4.   W przypadku zmian w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze Klient może dokonać zmian jedynie do momentu otrzymania przez produkty statusu „Zamówienie realizowane”.
5.   Zmian w zamówieniu można dokonywać także klikając w link wysłany w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.
6.   W przypadku gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane, możliwa jest zmiana w zamówieniu o której mowa w ust. od 1 do 4.
7.   Klient otrzymuje potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.
8.   W przypadkach dokonywania zmian przez Klienta wskazany jest także dodatkowy kontakt telefoniczny.

VII. Zwrot należności

1. W zakresie nieuregulowanym powyżej, Sklep Internetowy Afandi Oriental Dream dokonuje zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w szczególności w następujących przypadkach:
1)    uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy,
2)    anulowania zamówienia lub części zamówienia opłaconego z góry przed realizacją takiego zamówienia.
 1. W przypadku zwrotu produktu na skutek odstąpienia od umowy płatności zwracane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.
 2. W przypadku nieodebrania paczki z paczkomatu z winy kupującego i powrotu do nas tej paczki zostanie naliczona kwota 15 zł na zwrot do sprzedającego i 15 zł za ewentualne ponowne nadanie.
 3. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 4. Jeżeli Właściciel nie zaproponował, że sam odbierze (lub jego upoważniony przedstawiciel) produkt od Klienta będącego Konsumentem, Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sklep Internetowy Afandi Oriental Dream zgodził się je ponieść. Bezpośrednie koszty zwrotu to w szczególności: koszty przesyłki czy samodzielnego dojazdu do Sklepu Internetowego w celu zwrotu rzeczy.
 6. Jeżeli Klient będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 
VIII. Otrzymywanie Biuletynu (Newsletter)
 1. Każda Osoba odwiedzająca lub korzystająca z produktów Sklepu Internetowego Afandi Oriental Dream może otrzymywać drogą elektroniczną Biuletyn („Newsletter”) zawierający informacje handlowe i marketingowe o produktach oraz aktualnych promocjach w sklepie.
 2. Otrzymywanie Biuletynu uzależnione jest od wyrażenia uprzedniej zgody Klienta (zaznaczenie odpowiedniej opcji) na jego otrzymywanie podczas rejestracji w Sklepie Internetowym lub poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian po zalogowaniu w Panelu Klienta, albo na etapie składania zmówienia.
 3. Klient w każdej chwili ma możliwość rezygnacji z otrzymywania Biuletynu oraz ma możliwość jego ponownej aktywacji, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji.
 4. Osoby, które wyraziły zgodę na otrzymywanie Biuletynu będą otrzymywały Newsletter na podany przez siebie adres e-mail.
 5. Zapisani Użytkownicy będą otrzymać kupony rabatowe na kolejne zakupy, mogą brać udział w konkursach sklepu, będą informowani o specjalnych, przygotowanych tylko dla nich promocjach.
 
IX. Ochrona danych osobowych
 1. Zarejestrowane w Sklepie Internetowym Afandi Oriental Dream Dane Osobowe Klienta są przetwarzane przez przedsiębiorstwo Ewelina Afandi Oriental Dream (Administrator danych osobowych), ul. Modlińska 6/103, 03-216 Warszawa, Polska, NIP: 678-286-15-86, REGON: 121530744 w celach:
1)    realizacji zamówienia oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług,
2)    świadczenia usług drogą elektroniczną,
3)    zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym,
4)    a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
 1. Dane personalne i adresowe oraz numer telefonu i adres e-mail Klienta podawane są firmom transportowym w celu zrealizowania przesyłki.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 3. Na etapie składania zamówienia w Sklepie lub na etapie rejestracji Konta Klienta, Klient Sklepu Internetowego wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep Internetowy danych osobowych podanych przez niego w procesie składania zamówienia lub rejestracji Konta Klienta w Sklepie Internetowym jak i w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym  dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Afandi Oriental Dream. Poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Ewelina Afandi Oriental Dream oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy sprzedaży.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sklep Internetowy danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sklep Internetowy usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zamówień w Sklepie Internetowym Afandi Oriental Dream.
 5. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klient ma prawo dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się do Panelu Klienta (zakładka „Zaloguj się”) lub poprzez zgłoszenie do Właściciela Sklepu Internetowego jako Administratora danych osobowych. 
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana w każdym czasie.
 7. Składając zamówienie lub rejestrując Konto Klienta, Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 8. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego Afandi Oriental Dream poświęconej Polityce prywatności.
 9. Sklep Internetowy Afandi Oriental Dream przetwarza dane osobowe Klienta (Usługobiorcy) zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 
X. Postanowienia dodatkowe

1.  Wszelkie autorskie elementy strony www.sklep.afandi.eu (www.afandi.pl) takie jak: zdjęcia, layout, opisy produktów, materiały informacyjne, filmy, dokumenty oraz inne nie wymienione są chronione prawem w myśl ustawy o Prawach Autorskich. Elementy te nie mogą być kopiowane, powielane, bądź wykorzystywane w żaden sposób, w całości lub choćby w części, bez wiedzy i zgody ich Autora. Kopiowane i publikowane materiałów zawartych na stronie Sklepu odbywa się wyłącznie za pisemną zgodą właściciela Sklepu Afandi Oriental Dream lub za zgodą ich Autora.
2.  Klient oświadcza, że akceptując niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego wyraża zgodę na zbieranie i udostępnianie Sklepowi Internetowemu Afandi Oriental Dream statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym Afandi Oriental Dream. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
3.  W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy Afandi Oriental Dream korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.
4.  Sklep Internetowy Afandi Oriental Dream zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu może wynikać w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep Internetowy Afandi Oriental Dream, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego Afandi Oriental Dream zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
5.  Do rozstrzygania sporów właściwe są sądy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6.  Wszelkie spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sklepem Internetowym rozstrzygane będą przez sądy miejscowo właściwe dla siedziby Sklepu Internetowego Afandi Oriental Dream.
7.  Klienci Sklepu Internetowego mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (alternatywne metody rozstrzygania sporów tzw. ADR). W tym celu należy zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego prowadzonego przez Inspekcję Handlową. Stosowny wniosek należy wnieść do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej znajduje się TUTAJ. Więcej informacji o rozstrzyganiu sporów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów TUTAJ.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Regulamin obowiązuje od dnia 19.10.2021 r.

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu